Artykuły


Zakres właściwości sądów administracyjnych PDF Drukuj Email

Zakres właściwości sądów administracyjnych

– SĄDY ADM. SĄ POWOŁANE DO ROZPATRYWANIA SPRAW SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH, TJ. TO SPRAWY Z ZAKRESU KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ INNE SPRAWY NA MOCY USTAW SZCZEGÓLNYCH;

– kontrola działalności adm. obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

* decyzje administracyjne;

* postanowienia wydane w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, jeżeli służy na nie zażalenie albo kończą one postępowanie albo rozstrzygają sprawę co do istoty;

* postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, jeżeli służy na nie zażalenie;

* inne niż w/w akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

* akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

* inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

* akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

* bezczynność organów w przypadku niewydania decyzji administracyjnej, wymienionych wyżej postanowień w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej;

* gdy ustawy szczególne przewidują sądową kontrolę (też wraz ze środkami z tych przepisów);

– wyłączenia (art. 5) – nie są właściwe w sprawach:

* wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;

* wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;

* odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;

– kryterium kontroli – zgodność z prawem, chyba, że ustawa stanowi inaczej;

– właściwość WSA – wszystkie sprawy adm. chyba, że zastrzeżone dla NSA;


Podobne:
Najnowsze:
Najstarsze:

 
kazusy prawo gospodarcze testy na aplikacje ustawa o rachunkowości ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym